سیاست کلی آی نوتی در رابطه با پرداخت پورسانت تک سطحی میباشد (فروش مستقیم)

پورسانت

بازاریاب میتواند پس از عقد قرارداد بازاریابی (در میزکار خود) بصورت کاملاً رایگان وارد سیستم بازاریابی و فروش آی نوتی گردد و نسبت به فروش پنل پیامکی 30% پورسانت دریافت نماید. خریدار پنل پیامک آی نوتی مادامیکه از پنل پیامک استفاده مینماید و آن را شارژ میکند مبلغ 10% مبلغ شارژ نیز متعلق به بازاریاب میباشد.

میزان سرمایه گذاری شما در این طرح 0 ریال میباشد، یعنی شما میتوانید بدون حتی یک ریال سرمایه گذاری در این طرح شرکت کنید و سود ببرید.

واریز پورسانت بعد از درخواست بازاریاب حداکثر طی 24ساعت (اولین روز کاری بعد از درخواست)

همانطور که در تصویر فوق مشاهده میفرمایید شما بابت فروش مستقیمی که انجام داده اید مبلغ 30% پورسانت دریافت میکنید و بابت فروش بازاریاب فروشگاه هیچ پورسانتی نخواهید داشت (خریداران رنگ صورتی)

کارشناس فروش کیست؟

کارشناس فروش شخصی است که پنل پیامکی آی نوتی را خریداری کرده و حداقل هر ماه مبلغ 30 هزار تومان پنل پیامکی را جهت انجام عملیات اجرایی کد های CRM فعال کرده باشد و مشغول بازاریابی و فروش باشد.

پاداش کارشناسان فروش

آی نوتی یک پاداش فوق العاده ارزشمند برای کارشناسان کل شرکت iNoti در نظر گرفته است که این پاداش مبلغ 15% از درآمد اصل مبلغ فروش کد CRM و مبلغ 5% از شارژ سامانه توسط کلیه کاربران آی نوتی در کل شرکت میباشد که از ابتدای هر ماه تا ساعت 12 شب انتهای همان ماهه هر فروشی که توسط کارشناسان فروش در سراسر کشور انجام گیرد در صندوق پاداش جمع شده و بعد از ساعت مذکور طبق فرمول ذیل به حساب واجدین شرایط واریز میگردد.

واجدین شرایط کسانی هستند که حداقل مبلغ 250 هزار تومان در الگوی کمینه خود فروش داشته باشند.

کمینه چیست؟ 

شرکت جهت واریز پاداش طبق دو الگوی زیر عمل مینماید:

1- الگوی کمینه (کمترین فروش)

2- الگوی بیشینه (بیشترین فروش)

از سطر یک به بعد اولین فروشی که توسط افراد سطر یک شما انجام شود در الگوی بیشینه ثبت میشود.

چرا؟

چون بیشترین فروش گروه شما میباشد.

دومین فروشی که افراد سطر یک شما انجام دهند اگر کمتر از اولین فروش باشد در کمینه و اگر بیشتر از آن باشد سیستم بصورت اتوماتیک الگو ها را جابجا مینماید.

فروش سوم به بعد طبق همین روال در الگوی کمینه قرار میگیرد تا زمانی که الگوی کمینه با بیشینه برابر و یا بیشتر از آن شود که در این حالت فروشهای بعدی نیز مجدداً در کمینه قرار میگیرد. 


در این مثال رضا بیشترین فروش شما را انجام داده است که در الگوی بیشینه ثبت میشود. کمترین فروش قبل از رضا را محمد انجام داده که در کمینه شما ثبت میشود فروش کمتر از محمد را الهام انجام داده که بدلیل اینکه محمد در کمینه بوده در همان بخش کمینه به ثبت میرسد.

به دلیل اینکه جمع کمینه مبلغ 1/500/000 تومان شده و بیشینه 1/000/000 تومان شده است سیستم بصورت خودکار الگوی کمینه و بیشینه را جابجا میکند یعنی رضا با فروش 1 میلیونی در الگوی کمینه قرار گرفت و محمد و الهام مجموعاً در الگوی بیشینه.

فروش کمتر از الهام را فرشته انجام داده که طبق روال باید در کمینه ثبت شود حال فرض میکنیم الان 12 شب آخر ماه میباشد جدول فروش شما بدین صورت میباشد.

بیشینه: شامل محمد و الهام به جمع کل 1 میلیون و 500 هزار تومان فروش

کمینه: رضا و فرشته 1 میلیون و 400 هزار تومان فروش

الگوی محاسباتی آی نوتی الگوی کمینه میباشد که هر 250/000 تومان فروش در این بخش 1 سهم از صندوق باشگاه مشتریان آی نوتی میباشد. بدلیل اینکه در کمینه 1 میلیون و 400 هزار تومان فروش اتفاق افتاده شما دارای 5 سهم میباشید. تعداد و ارزش سهام تا قبل از ساعت 12 شب آخر ماه به هیچ عنوان مشخص نمیباشد و کسی نمیتواند ارزش سهام را حدس بزند. بعد از ساعت مذکور سیستم کل فروش ها را محاسبه کرده تعداد سهام را مشخص مینماید و با توجه به مبلغ موجودی صندوق باشگاه ارزش هر سهم را تعیین مینماید مبلغ صندوق تقسیم بر تعداد سهامداران مساوی با ارزش هر سهم و شما نسبت به تعداد سهام خود پاداش دریافت میکنید.

نکته: ارزش هر سهم بنابر تعداد واجدین شرایط تعیین میگردد که فقط یکبار در آخر هر ماه به حساب کارشناسان فروش واریز میگردد.

تمدید اشتراک سالانه  کد CRM

در صورتیکه خریدار کد CRM بعد از سپری شدن یک سال بخواهد جهت تمدید اشتراک پنل خود اقدام نماید، میبایستی مبلغ 30% تعرفه کد را پرداخت نماید که طبق روال بخش بازاریابی معرف آن شخص مبلغ 30% پورسانت دریافت مینماید و شرکت نیز مبلغ 15% آن را به صندوق باشگاه مشتریان آی نوتی منتقل مینماید.