نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال شرکت آی نوتی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعطای لوگو به رسانه های برخط هویت صاحب آن و صلاحیت وی را برای فعالیت احراز مینماید. دارنده رسانه برخط ملزم به رعایت قوانین و مقررات و مفاد مندرج در تعهدنامه امضاء شده توسط خودش است. قوانین

همین حالا ثبت نام کنید

پشتیبانی: 09101983173

کد معرف: 0371408644